Home » Dydaktyka » Techniki ultraszerokopasmowe » Techniki ultraszerokopasmowe – regulamin

Techniki ultraszerokopasmowe – regulamin

Zasady zaliczenia:

Przedmiot jest oceniany na podstawie sumy punktów uzyskanych:

 • z dwóch kolokwiów wykładowych (do 30 pkt za każde kolokwium),
 • w ramach laboratorium (do 8 pkt za każde z pięciu ćwiczeń),

Warunkiem  zaliczenia przedmiotu jest: uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów oraz ponad 30% punktów z każdego kolokwium wykładowego

Ocena końcowa (wystawiana Studentom, którzy zaliczyli przedmiot) jest ustalana według następującej skali:
od 89 do 100                  5
od 80 do 88,5                4,5
od 71 do 79,5                4,0
od 61 do 70,5                3,5
od 51 do 60,5                3,0

 

Kolokwia wykładowe

Kolokwium wykładowe trwa 50 minut. W czasie kolokwium nie wolno korzystać z materiałów pomocniczych (notatek, zeszytów, książek, nośników elektronicznych itd).

Zestawy zawierają cztery pytania, Student powinien odpowiedzieć na trzy wybrane pytania.

Każde pytanie jest oceniane w skali do 10 pkt.  Aby zaliczyć kolokwium należy uzyskać łącznie co najmniej 9,5 pkt.

Część pytań użytych podczas kolokwium będzie wybranych przez prowadzącego z listy pytań.  Lista pytań (obowiązująca w danym semestrze)  będzie zamieszczona na stronie co najmniej tydzień przed terminem każdego z kolokwiów.

Kolokwia wykładowe przeprowadzane są w terminach wspólnych dla wszystkich studentów zapisanych na przedmiot. Terminy kolokwiów są ogłaszane na pierwszym wykładzie.

Kolokwium uzupełniające

W terminie kolokwium uzupełniającego można poprawiać jedno lub dwa kolokwia wykładowe.

Kolokwium uzupełniające trwa 50 minut. W przypadku gdy Student poprawia oba kolokwia czas jest wydłużany do 80 minut.

Jeśli  wynik kolokwium uzupełniającego jest niższy niż uzyskany uprzednio, do obliczenia oceny końcowej z przedmiotu jest uwzględniany wynik wyższy.

 Laboratoria

Zajęcia laboratoryjne realizowane są w zespołach 2-3 osobowych. Plan laboratorium (terminy zajęć dla poszczególnych zespołów) jest podawany na czwartym wykładzie (lub wcześniej). Nie przewiduje się terminów zapasowych (dodatkowych). Studenci mają prawo do zamiany (między sobą) terminów realizacji ćwiczeń, jednak w taki sposób, aby liczebność zespołu mieściła się w przedziale od 2 do 3.

Każde ćwiczenie laboratoryjne rozpoczyna się od kolokwium wstępnego trwającego 15 minut. W czasie kolokwium należy odpowiedzieć pisemnie na 3 pytania. Każda z odpowiedzi jest oceniana w skali od 0 do 2 punktów.

Zakres tematyczny pytań podany jest w instrukcjach do ćwiczeń.  Pytania użyte podczas kolokwium wstępnego są wybierane przez prowadzącego z listy pytań.  Listy pytań (dla każdego z ćwiczeń) obowiązujące w danym semestrze będą zamieszczone na stronie co najmniej tydzień  przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych.

Student ma możliwość poprawienia jednego kolokwium wstępnego w terminie kolokwium uzupełniającego.  Do obliczenia oceny końcowej z przedmiotu jest uwzględniana średnia arytmetyczna obu wyników.

Ocena końcowa z wykonanego ćwiczenia składa się z:

 • oceny z kolokwium wstępnego (K),
 • oceny za wykonanie ćwiczenia (W) uwzględniającej stopień samodzielności realizacji badań, umiejętność oceny uzyskiwanych wyników, sprawność pomiarową,
 • oceny za sprawozdanie (S) – wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę za sprawozdanie.

Ocena końcowa jest obliczana poprzez zaokrąglenie (do 0,5 pkt) wyniku obliczeń następującej zależności:

O = 2*((K*(4,3 + K*(0,051*K – 0,74)) – 4,75)*0,52 + 0,2*(W – 1)+0,7*(S – 2,4))

Maksymalna ocena nie może przekroczyć 8 punktów.

Sprawozdanie z ćwiczenia należy złożyć w terminie do siódmego dnia od wykonania ćwiczenia w pok. 27 lub 28 (w przypadku ferii i świąt – termin ulega stosownemu przedłużeniu). Oceny za sprawozdania złożone z opóźnieniem są obniżane (0,3 pkt za każdy zakończony tydzień  opóźnienia).

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno być wykonane zgodnie ze znanymi studentom zasadami pisania sprawozdań z laboratoriów pomiarowych. W szczególności powinno zawierać: cel ćwiczenia, schematy pomiarowe i krótkie omówienia procedur pomiarowych, wyniki pomiarów (wraz ze stosownymi obliczeniami) oraz wnioski. Załącznikiem do sprawozdania jest wykaz zadań pomiarowych, który zespół otrzymuje od prowadzącego ćwiczenie przed rozpoczęciem pomiarów.

Studenci mają prawo zapoznać się z uwagami prowadzącego dotyczącymi sprawdzonego sprawozdania. W szczególnych przypadkach prowadzący może zgodzić się na złożenie poprawionej wersji sprawozdania.

 

Dostęp do informacji.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotu znajdują się na stronie przedmiotu oraz na tablicy ogłoszeń przy sali 27.

W witrynie uwb.ire.pw.edu.pl  są dostępne:

 • kopie (pdf) slajdów wyświetlanych w czasie wykładu,
 • instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
 • listy pytań kolokwialnych,
 • plan laboratorium,
 • regulamin przedmiotu,
 • bieżące informacje.

Hasło dostępu do witryny podaje prowadzący na pierwszym wykładzie.

Wyniki kolokwiów i ćwiczeń laboratoryjnych będą na bieżąco zamieszczane na serwerze dydaktycznym.