Home » Dydaktyka » Cyfrowe systemy komórkowe » Cyfrowe systemy komórkowe – treść wykładu i ćwiczeń

Cyfrowe systemy komórkowe – treść wykładu i ćwiczeń

Treść wykładu

Wprowadzenie. Geneza i ogólna charakterystyka cyfrowych systemów komórkowych. Generacje systemów komórkowych.

Podstawy systemu GSM. Usługi. Architektura sieci. Transmisja informacji w systemie. Kodowanie i dekodowanie sygnałów mowy. Łącze radiowe systemu. Zarządzanie zasobami radiowymi. Dostęp do usług. Przydział kanałów radiowych. Zestawianie i zwalnianie połączeń. Zabezpieczenia. Pomiary.

Szybka transmisja danych w systemie GSM. Transmisja pakietowa w łączu radiowym (GPRS). Architektura GPRS. Procedury GPRS (dołączanie i odłączanie od sieci, zarządzanie kontekstami PDP). System EDGE. Techniki transmisji w łączu radiowym (modulacja, kodowanie, adaptacja łącza, wzrastająca nadmiarowość).

Podstawy systemu UMTS. Założenia systemu. Zagadnienia transmisji danych i usług multimedialnych. Środowiska. Architektura systemu. Usługi i aplikacje. Usługi multimedialne. Jakość usług (QoS). Transmisja w UMTS. Kanały logiczne transportowe i fizyczne.

Interfejs radiowy UMTS. Podstawy transmisji w systemach CDMA. Transmisja MIMO. Zagadnienie pojemności sieci. Realizacja transmisji w łączu radiowym. Zarządzanie zasobami radiowymi

Systemy szybkiej transmisji pakietowej. Interfejsy radiowe systemów HSDPA i HSUPA (zasady transmisji, kanały w interfejsie radiowym,  adaprtacyjny dobór modulacji i kodowania, technika HARQ). Modyfikacje systemów wprowadzone w ramach standardów HSPA+.

Podstawy systemu LTE. Architektura systemu. Podstawy interfejsu radiowego LTE (modulacje, wielodostęp, podstawowe właściwości), architektura, interfejs radiowy),

Tendencje rozwojowe systemów komórkowych. System LTE Advanced, Systemy 5G.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenie J:  Generacja i analiza sygnałów TDMA 

Wytwarzanie testowych sygnałów systemu GSM z możliwością wprowadzania odstępstw od wymagań standardu; analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości i czasu.

Wykorzystywana aparatura:   generator sygnałowy z możliwością generacji sygnałów TDMA, analizator widma z funkcją bramkowanej analizy widma, anteny

 

Ćwiczenie K:  Generacja i analiza sygnałów CDMA

Obserwacja i pomiary szerokopasmowego sygnału CDMA,  wykorzystanie generatora sygnałowego do generacji złożonych sygnałów CDMA, wykorzystanie wektorowego analizatora sygnałów do oceny jakości sygnału,  zapoznanie z metodami pomiarów sygnałów z modulacjami cyfrowymi i stosowanymi miarami zniekształceń

Wykorzystywana aparatura:  

 

Ćwiczenie L:  Monitorowanie sieci komórkowych 

Monitorowanie sygnałów stacji bazowych, analiza procedur rejestracji i zestawiania połączeń rozmównych, analiza procedur związanych z realizacją połączeń w domenie komutacji pakietów. W ćwiczeniu jest wykorzystywane

Wykorzystywana aparatura:   oprogramowanie SwissQual wraz z systemem pomiarowym Diversity.

 

Ćwiczenie N:  Badania stacji ruchomej GSM

Badania za pomocą specjalizowanego testera radiokomunikacyjnego i generatorów sygnałów zakłócających z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania testowego.

Wykorzystywana aparatura:  tester CMU200 (Rohde & Schwarz),  generator sygnałowy

 

Ćwiczenie V:  Wizyta techniczna w centrum zarządzania siecią komórkową 

Podczas wycieczki studenci zapoznają się z działaniem centrum zarządzania siecią komórkową jednego z operatorów.